ADR Koolitus OÜ  tegevus on suunatud  veonduses tegutsevate inimeste oskuste suurendamisele.  Sihtgrupiks on eelkõige kutselised autojuhid ja veokorraldajad ning peamiseks koolitusvaldkonnaks on ohtlike ainete maanteevedu.

ADR Koolitus OÜ kuulub nende väheste koolitusfirmade  hulka, keda  Majandus –Ja Kommunikatsiooniministeerium on tunnustanud pädeva õppeasutusena (MKM k/k 03.01.13 nr 13-0001)

ADR Koolitus  OÜ on  Eesti Töötukassa koolituskaardi partner, samuti on ta kantud Eesti Hariduse infosüsteemi Täiskasvanute Täienduskoolitusasutusena (Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr. 151947)

ADR-koolitusest:

Ohtlikke veoseid vedavate autojuhtide koolituse nõuded on ära toodud ADR-konventsioonis, on kehtestatud  Autoveoseadusega ( RTI, 11.01.2018,1)  ja sellele tuginedes majandus- ja taristuministri määrusega ““Ohtlikku veost vedava autojuhi ADR-i kohase põhi-, eri- ja täienduskoolituse kord, ADR-i kohase põhi-, eri- ja täienduskoolituse õppekavad, eksami korralduse tingimused, nõuded autojuhi teadmistele ja oskustele ning ADR-i koolitustunnistuse vorm“.(RT I, 29.05.2018, 23)

ADR-põhikoolitus on autojuhile  vajalik juhul, kui veetakse ohtlikke veoseid pakendatuna ja puistes, v.a. lõhkeained (kl.1) ja radioaktiivsed ained (kl.7).

ADR-paakauto koolitus on autojuhile  vajalik juhul, kui veetakse ohtlikke aineid paakautodega mahtuvusega üle 1000l ja paakkonteinereid mahtuvusega üle 3000l

Lõhkeainete ja radioaktiivsete ainete veo erikoolitus on vajalik, kui veetakse ohtlikke veoseid, mis on määratud ohuklassi 1 ja 7.

ADR-täiendkoolitus on vajalik juhul, kui soovite pikendada oma kehtivat ADR-tunnistust,

Koolituste toimumise aja kohta leiate infot koolituskalendrist

ADR-koolituse hinnakiri ja õppetundide arv 

ADR-põhikoolitus ( maht 18 a/h)………………………………..150.00€+km 20%= 180.00€

ADR-põhi + paakides veo koolitus ( maht 30 a/h)  …………217.00 €+km 20%= 260.00€

ADR põhikoolituse-täiendkoolitus ( maht 9 a/h) …………..109.00 €+km.20%= 130.00€

ADR põhi+paakides veo täiendkoolitus( maht 15 a/h)  ……150.00 €+km.20%= 180.00€

ADR-lõhkeaine veo erikoolitus ( +8 a/h)……………………….150.00€+km20%= 180.00 €

ADR-lõhkeaine veo täiendkoolitus ( + 8 a/h)……….………… 84.00€ +km.20%= 100.00 €

ADR-radioaktiivsete ainete veo erikoolitus ( +8 a/h)……….150.00€+km20%= 180.00 €

ADR-rad. ainete veo täiendkoolitus ( +8 a/h)…………..…….  84.00€+km20%=   100.00 €

NB! Kursuse maksumuses sisalduvad kvaliteetsed ja mahukad õppematerjalid

Kursuse eest tasumine toimub esitatud arve alusel peale kursuse läbimist